Svobodný přístup k informacím

                           Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

            POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACE O ŠKOLE

 

1. Název školy

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení školy

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno – sever  se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785

Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, které je hlavním účelem a předmětem činností, pro kterou byla zřízena.

Činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Příspěvková organizace poskytuje školní stravování podle §119 školského zákona a jeho prováděcích předpisů.

Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ust. §33b. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávních rozpočtů v platném znění poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.

 

3. Organizační struktura školy

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka školy. Ředitelku jmenuje (na základě výsledků konkurzního řízení ) a odvolává Rada města Brna v souladu s ustanovením § 166 ods.1 a 2 školského zákona. Ředitelka je odpovědna za činnost organizace.

 

Ředitelka organizace plní zejména tyto úkoly:

- řídí vnitřní chod a činnost organizace

- zastupuje příspěvkovou organizaci navenek vůči všem právnickýma fyzickým osobám

- odpovídá za hospodaření příspěvkové organizace a dodržování všech pravidel stanovených příspěvkové organizaci zřizovatelem.

Podepisování za příspěvkovou organizace se děje tak, že ředitelka k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

V případě nepřítomnosti zastupuje ředitelku statutární zástupce ředitelky.

Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, samosprávu pak Statutární město Brno, městská část Brno – sever, která je 

zřizovatelem školy.

 

4. Kontaktní spojení

 • poštovní adresa:    Mateřská škola Brno, Tišnovská 169,př.org. Tišnovská 169, 614 00 Brno
 • adresa pro osobní návštěvu:  totožná s poštovní adresou
 • telefonické spojení:

   ředitelka školy:     545 218 031

   vedoucí školní jídelny:  545 218 057

 • úřední hodiny:   každou středu od 10.00 – 11.00 hod, nebo po telefonické domluvě
 • ID datové schránky: rvmkn6g
 • IČ: 70994200
 • Bankovní spojení:  účet číslo 27-8090040247/0100

 

Seznam hlavních dokumentů:

 • Zřizovací listina vč. Všech dodatků
 • Zápis do rejstříku škol a školských zařízení
 • Školní matrika – evidence dětí, přehled docházky
 • Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání a třídní vzdělávací program
 • Přehled výchovné práce
 • Hodnocení činnosti školy
 • Školní řád
 • Pracovní plán školy včetně plánu DVPP, plánu pedagogických rad a provozních porad a zápisů z nich
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech
 • dokumentace BOZP a PO
 • Personální dokumentace- spisy zaměstnanců, mzdová agenda, plán dovolených, pracovní náplně
 • Účetní, hospodářská a majetková dokumentace
 • Plán hospitací a kontrolní činnost, záznamy o provedených hospitacích
 • Soubor vnitřních předpisů a směrnic
 • Návrh ročních finančních plánů školy, schválené roční finanční plány školy na aktuální období a střednědobé výhledy nákladů a výnosů.

 

9. Žádost o informace 

Při vyřizování žádosti o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodině, zaslat písemně na poštovní adresu školy, elektronicky do datové schránky školy nebo telefonicky na telefonním čísle školy.

Příjem žádosti a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11.Opravné prostředky

Opravné prostředky se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

12. Odvolání

Proti rozhodnutí ředitelky školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u povinného subjektu ( u ředitelky školy), který rozhodnutí vydal.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Povinný subjekt (ředitelka školy) předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem.

 

13. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (povinnost odkázat na zveřejněnou informaci)
 • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výši úhrady požadovanou v souvislosti s poskytnutím informacím

 

Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše  o ní ředitelka školy písemný záznam.

Stížnost se podává u ředitelky školy a, to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení podle § 6, §14 ods.5 písm. d) nebo §14 ods.7 zákona.

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Ředitelka školy předloží stížnost spolu se spisovým materiálem Úřadu Jihomoravského kraje  do 7 dnů ode dne, kdy byla stížnost doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodne do 15 dnů ode dne , kdy mu byla předložena, způsobem stanoveným zákonem.

 

14. Úhrada za poskytování informací

Sazebník nákladů spojených s poskytnutím informací

Kopírování a tisk (černobíle)na tiskárnách a kopírovacích strojích

jednostranný formát A4                                             2,00 Kč

oboustranný formát A4                                              3,00 Kč

jednostranný formát A3                                             3,00 Kč

oboustranný formát A3                                              5,00 Kč

Za odeslání informace                poštovné a jiné poplatky dle sazeb aktuálního poštovního sazebníku

Další věcné náklady                   dle poskytované informace

 

Osobní náklady – přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. a  za každou započatou další hodinu          210,00 Kč za hod.

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou hradí se náklady ve výší ceny příslušného výtisku.

Celková výše úhrady se stanoví jako součet dílčích nákladů.

 

15. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy

Příloha č.1 Sazebník nákladů

Příloha č.2 Žádosti o poskytnutí informací – vzor

 

 

         Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

 

                                                                                                         Příloha č.1

Sazebník nákladů vzniklých s poskytnutím informací

 

Kopírování a tisk (černobíle)na tiskárnách a kopírovacích strojích

jednostranný formát A4                                             2,00 Kč

oboustranný formát A4                                              3,00 Kč

jednostranný formát A3                                             3,00 Kč

oboustranný formát A3                                              5,00 Kč

Za odeslání informace                poštovné a jiné poplatky dle sazeb aktuálního poštovního sazebníku

Další věcné náklady                   dle poskytované informace

Osobní náklady – přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. a  za každou započatou další hodinu          210,00 Kč za hod.

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou hradí se náklady ve výší ceny příslušného výtisku.

Celková výše úhrady se stanoví jako součet dílčích nákladů.

 

 

    Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

                                                                       

                                                                                                          Příloha č.2

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:  Jméno a příjmení  / Název

Datum narození / IČO

Adresa trvalého pobytu / sídla:

Telefonní kontakt:

žádá Mateřskou školu Brno, Tišnovskou 169, příspěvkovou organizaci o poskytnutí následujících informací:

…………….……………..…………..…………..…………………………..

…………………………..………………………………………..…………..

…………..……………..…………….………………………..……………..

 

Požadovaná forma poskytnutí informací:

a)  zaslat e-mailem /DS……………………….…………………….…………

b) zaslat poštou na adresu:……………………….…………………..……….

c) jiný způsob:…………..…………..………….………….………………….

 

 

Dne                                                                             Podpis

 

Celý text včetně příloh si můžete stáhnout zde.