Ceník

Úplata za předškolní vzdělávání (vyhl.č. 14/2005 Sb. § 6)

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění vyhl. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole, nejpozději 30.června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.


Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy ve stejné měsíční výši.

V naší MŠ je pro školní rok 2024/2025 stanovena částka na 1000,- Kč měsíčně.

V odkazu níže můžete najít přehlednou tabulku na školné za rok 2023/2024

Klikněte ZDE


 

Obrázek odebrán.
(vyhláška č. 14 § 6, odst.2)
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedených výše, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Osvobození nebo snížení úplaty

  • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je v daném školním roce šest a více let mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 ods.2).
  • Ředitelka školy stanoví zvlášť výši úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz pro děti přijaté podle zákona 204/2005 Sb. - 4 hod.
  • Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené a odpovídající rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Všechny platby probíhají převodem na bankovní účet školy.